Integritetspolicy för F5 ApS/F5 Peer Groups AB (Svenska aktiebolaget)

Dataskydd

Vi tar din dataskydd på allvar
Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy som informerar dig om hur vi behandlar och hanterar dina data.

Kontaktuppgifter

F5 ApS är ansvarig för data och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.

Kontaktperson: F5 ApS

Adress: Tuborg Boulevard 4, 2900 Hellerup
CVR-nr.: 41504048
Telefonnummer: +45 32 11 00 00
E-post: networking@f5.dk
Webbplats: www.f5.dk
Behandling av personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter
Vi samlar in data om dig för att förbättra vår service och säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

De uppgifter vi behandlar om dig inkluderar vanliga personuppgifter såsom ditt fullständiga namn, telefonnummer, adress och e-post. Om du vid nätverksmöten har informerat oss om eventuell matallergi behandlar vi dessa uppgifter som känslig information.

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål
Vi samlar in och lagrar dina data för specifika ändamål. Det sker bland annat när vi behöver skapa en överblick över våra nuvarande och potentiella medlemmar, så att vi kan ge våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen. Dessutom säkerställer vi att vi endast kontaktar de personer som kan vara relevanta för nätverksgrupperna.

Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss inhämtar vi information från offentligt tillgängliga källor, inklusive LinkedIn.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter
Vi behandlar endast data om dig som är relevanta och tillräckliga för det ändamål som definierats ovan. Ändamålet är avgörande för vilken typ av data om dig som är relevant för oss. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter vi använder. Vi använder till exempel inte fler data än de vi behöver för det specifika ändamålet.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra fastställda ändamål. Dessutom kan det vara bestämt enligt lag vilken typ av data som är nödvändig att samla in och lagra för vår verksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller annat rättsligt åtagande.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter
Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt.

Eftersom vår service är beroende av att dina data är korrekta och uppdaterade, ber vi dig att meddela oss relevanta ändringar i dina data. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss dina ändringar.

För att säkerställa kvaliteten på dina data har vi antagit interna regler och fastställt procedurer för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga
Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte som var grunden för vår insamling, behandling och lagring av dina data.

Om du inte längre vill vara medlem och säger upp ditt medlemskap, behåller vi fortfarande dina data för att undvika att kontakta dig igen. Om du inte vill ha detta, ber vi dig bara att be om att få dina data raderade.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar större delen av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt medlemskapet.

I de fall vi behandlar personuppgifter som kräver ditt samtycke, inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, om vi inte har en laglig grund för att samla in dem.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha ytterligare information.

Om vi vill använda dina personuppgifter för ett annat ändamål än det ursprungliga, informerar vi dig om det nya ändamålet och begär ditt samtycke innan vi påbörjar databehandlingen. Om vi har en annan laglig grund för den nya behandlingen informerar vi dig om detta.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke
Inom koncernen vidarebefordrar vi dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt medlemskapet.

Om vi lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer, bland annat för marknadsföringsändamål, inhämtar vi ditt samtycke och informerar om vad dina data kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot