lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Guiden: Den robuste arbetsplatsen är där du trivs

Robusthet kan betraktas från ett organisatoriskt perspektiv som något som skapas på arbetsplatsen. Det anser Thomas Clausen, seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som ger fem goda råd för att skapa hög trivsel.

Robusthet behöver inte bara vara något som har sitt ursprung hos individen – hos den enskilde medarbetaren. Robusthet kan också vara något som uppstår på arbetsplatsen.

Det anser Thomas Clausen, seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

“Jag tänker på robusthet som något som man kan se ur ett organisatoriskt perspektiv. Det uppstår när man har en bra arbetsmiljö där chefer och medarbetare stöttar varandra och på så sätt bidrar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att lösa uppgifterna på ett bra sätt.”

Med andra ord är robusthet något som uppstår när det finns god trivsel på en arbetsplats. Men vad är trivsel och hur kan den främjas?

Trivsel kan definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det finns flera olika faktorer som påverkar graden av trivsel på en arbetsplats. Sammanfattningsvis är chansen stor att medarbetarna trivs om det finns en god balans mellan krav och resurser.

Flera forskningsprojekt från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har visat att chefens beteende, ledarstil och relation till sina anställda påverkar medarbetarnas trivsel. Därför har de satt upp fem bra råd för chefer som vill öka trivseln på arbetsplatsen.

1. Prata med medarbetarna om de har inflytande över rätt saker när det gäller utförandet av deras arbete
“Om man känner att man har inflytande över sin uppgift bidrar det till en effektiv uppgiftslösning”, säger Thomas Clausen.

Medarbetare mår bättre när de känner att de kan påverka utförandet av sina arbetsuppgifter. Därför är ett bra råd att försäkra sig om att medarbetaren själv upplever att han eller hon har inflytande över de saker som är meningsfulla för lösningen av uppgiften.

2. Gör tydliga överenskommelser om vilka saker medarbetaren själv beslutar om och när det är en bra idé att rådfråga chefen
När medarbetaren själv har inflytande över – och därmed ansvar för – uppgiftslösningen, är det också viktigt med tydliga överenskommelser så att medarbetaren inte känner sig osäker om när chefen ska involveras och när man själv kan klara av det.

“Effektiv uppgiftslösning innebär också att man inte behöver fråga chefen hela tiden, eftersom man känner att man är tillräckligt kompetent för att lösa uppgiften”, förklarar Thomas Clausen.

3. Se till att det finns tydliga ramar för de beslut som medarbetaren måste fatta och de förhållanden som medarbetaren har inflytande över
När medarbetare upplever att de själva kan påverka sättet att utföra sina arbetsuppgifter är det också en erkännande av deras kompetenser. Men Thomas Clausen påpekar att det är viktigt att sätta de rätta ramarna.

“För att kunna ge medarbetarna en känsla av inflytande måste man som chef försäkra sig om att ramarna är på plats. Vad man bör ha inflytande över men också att det är okej att göra misstag.”

Vilket leder till nästa råd.

4. Kom ihåg att det är okej att göra misstag
Vid större inflytande från medarbetarna kan det också finnas större risk för misstag, men Thomas Clausen anser att en nollfelkultur är föråldrad. Man bör istället aktivt använda misstag för att förbättra sig.

“Det är viktigt att medarbetaren känner att det är okej att göra misstag. Det är utgångspunkten för att de ska kunna känna

sig trygga, trivas och vara effektiva, men det är också en möjlighet för organisationen att lära sig och utvecklas.”

5. Ta med medarbetarnas erfarenheter i beslut som är relevanta för hur de utför sina arbetsuppgifter
Eftersom det oftast är chefer som sätter ramarna för hur uppgifter ska lösas är det viktigt att det finns en interaktion mellan chefen och medarbetaren.

“Interaktionen mellan chefer och medarbetare är väldigt viktig när det gäller att ge medarbetarna möjlighet att lösa uppgifterna på ett bra sätt, samtidigt som de gör det inom ramarna för god trivsel”, förklarar Thomas Clausen.

Med dessa fem bra råd är du som chef väl på väg att skapa en robust arbetsplats med robusta medarbetare.