lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Så blir du själv robust

Även det starkaste trädet kan falla. Mental robusthet har en avgörande betydelse för hur vi möter utmaningarna på arbetsplatser. Lyckligtvis är mental robusthet något som man själv kan träna och förbättra. Här är fem bra råd om hur du kan göra det.

Vår egen mentala robusthet är vår förmåga att möta och övervinna utmaningar. Därför är det något du som ledare bör fokusera på.

Ida Rahbek-Hertz har en magisterexamen i psykologi och kommunikation och är direktör vid Center for Mental Robusthed. Hon definierar mental robusthet som en psykologisk färdighet som gör oss kapabla att hantera motgångar, stress och utmaningar samt att ta hand om oss själva. Vi är alla i grunden mentalt robusta, och många ledare är kanske till och med lite mer robusta än genomsnittet.

Robusthet är alltså inte en svartvit egenskap. Alla har en viss grad av det.

"Mental robusthet är inte något man antingen har eller inte har, utan något vi besitter i olika grader beroende på den specifika utmaningen, våra tidigare erfarenheter och de strategier vi använder för att klara av livets stormar."

Det är en mänsklig egenskap att vara mentalt robust, och de flesta kan faktiskt hantera ganska mycket. Varför då prata om det i samband med ledarskap och arbetsplatser?

Ida Rahbek-Hertz påpekar att arbetsplatsen är en plats där människor möter saker som kan pressa deras mentala robusthet.

"På arbetsplatsen kan det finnas många stressfaktorer som utmanar trivsel och sliter på vår robusthet i en grad som gör att många faktiskt blir sjuka av att gå till jobbet. Därför är det meningsfullt att fokusera på mental hälsa, eftersom det är något man faktiskt själv kan påverka och stärka."

Så hur kan man som individ träna och själv bli mer mentalt robust? Ida Rahbek-Hertz framhäver fem faktorer som alla är sammanlänkade och påverkar graden av ens mentala robusthet.

"Det har forskats om robusthet i över 60 år, och över olika vetenskapliga psykologiska inriktningar har man identifierat ett antal faktorer för robusthet som är inbördes relaterade. Man är robust om man har färdigheter inom alla fem områden och använder dem gemensamt när man ställs inför press."

Det handlar om:

  • Förmågan till självreglering.
  • Kognitiva färdigheter.
  • Emotionella färdigheter.
  • Relationella färdigheter.
  • Personliga psykologiska styrkor.

Även om mental robusthet är en ganska vanlig mänsklig egenskap har man möjlighet att själv påverka den i positiv riktning för att rusta sig bättre inför utmaningarna som finns på de flesta arbetsplatser.

Ida Rahbek-Hertz ger här fem bra råd om hur man kan arbeta med att utveckla dessa färdigheter och därmed stärka sin mentala robusthet.

Även om mental motståndskraft är en ganska vanlig mänsklig egenskap, har man möjlighet att själv påverka den i en positiv riktning för att bättre rusta sig inför de utmaningar som finns på de flesta arbetsplatser.

Ida Rahbek-Hertz ger här fem goda råd om hur man kan arbeta med att utveckla färdigheterna och därmed stärka sin mentala motståndskraft.

Förmågan till självreglering

"Motståndskraft handlar inte om hur mycket du kan klara av, utan hur väl du återhämtar dig. Dina färdigheter inom självreglering är således avgörande för din motståndskraft."

"Självreglering gör det möjligt för dig att hantera dina egna och andras känslor, att behålla lugnet och överblicken i pressade situationer, samt att agera konstruktivt och lösningsorienterat. Du stärker din självreglering genom att sätta gränser, ta pauser och vårda din egen energi."

"Forskning visar att till exempel meditation stärker din förmåga till självreglering. Du kan stärka din motståndskraft som ledare genom att meditera bara 2 x 5 minuter varje dag. Det kan också vara fördelaktigt att meditera innan du skickar ett viktigt mejl eller håller ett viktigt möte."

Kognitiva färdigheter

"När vi hamnar under press blir vår tanke ofta kapad av negativa mentala kortslutningar, även kända som 'tankfällor'. Dessa utgör en kognitivt förvrängd verklighet där allt positivt sorteras bort, vilket gör att du är sämre rustad att hantera utmaningar."

"Att vara medveten om tankfällor och perspektivisera utmaningar så att du får en mer rättvisande bild av verkligheten och möjligheterna gör dig mer motståndskraftig och hjälper dig att fatta rätt beslut. Odla realistisk optimism genom att fokusera på det du kan kontrollera, istället för att använda mental energi på det som ligger utanför din påverkan."

Känslomässiga färdigheter

"Förmågan att behålla positiva känslor gör dig motståndskraftig, eftersom positiva känslor påverkar hjärnan så att du kan se fler möjligheter och därmed få en bredare handlingsrepertoar när du står inför utmaningar."

"Du kan stärka din motståndskraft som ledare genom att ägna dig åt aktiviteter som ger glädje och energi, samt dela dina positiva upplevelser med andra. Som ledare är du förmodligen mästare på kritisk bedömning och fokuserad på optimering, men kom ihåg att även fokusera på det som lyckas – och gärna belysa det för dina medarbetare."

Relationella färdigheter

"Att känna sig förbunden med andra motverkar stress. Att söka stöd och samarbete hos dina relationer när du hamnar under press gör dig motståndskraftig."

"Det kan vara ensamt att vara ledare, så det är särskilt viktigt att vårda dina relationer. Både dina personliga relationer och relationer till ledarkollegor eller i professionella nätverk."

"Du bör också stärka dina relationer till medarbetarna. Utvisa empati, vänlighet och hjälpsamhet och se till att vara närvarande och tillgänglig så långt det är möjligt. Det är en vinn-vinn-situation och ger bonus på motståndskraftskontot för alla involverade."

Personliga psykologiska styrkor

"Dina psykologiska styrkor utgörs av dina positiva personlighetstrait och värderingar. När du uttrycker dina styrkor känns det autentiskt och meningsfullt – och ger energi. När du agerar med utgångspunkt i dina styrkor i ditt ledarskap är du mer motståndskraftig, upplever mindre stress, är mer engagerad och presterar bättre."

"Du kan använda dina styrkor medvetet genom att börja dagen med en kort kontemplativ övning där du sätter en intention för dagen. Hitta en ostörd plats, stäng ögonen, andas djupt och överväg sedan följande tre frågor medan du fortsätter att andas lugnt: Vilken typ av person vill jag vara idag, hur vill jag agera och vad vill jag bidra med idag."